[VFOSSA] [VFOSSA DN] Về việc Vfossa thất bại đưa email nguồn mở vào MIC và VPCP

Nguyễn Vũ Hưng vuhung16plus at gmail.com
Tue Nov 17 07:24:22 ICT 2015


Chào các anh chị,

Việc thay chủ tịch là việc cần xem xét.

Em chấp nhận việc đập đi làm lại từ đầu, từ concept cho tới tư duy, cách
vận hành và từng hành động cụ thể.

Em Hưng.


2015-11-16 8:15 GMT+07:00 Trung Nguyen The <trung at dtt.vn>:

> Gửi anh Quang chủ tịch, ban thường vụ và các anh chị,
>
> Tuần trước sau buổi làm việc với thứ trưởng Hưng và Linagora, tôi có trao
> đổi và được thứ trưởng Hưng cho biết là bộ đã cố gắng sử dụng email nguồn
> mở, đã nhờ anh Quang vfossa giới thiệu để 2_công ty vfossa vào làm mà không
> được nên Bộ đã quyết định chuyển sang MS Exchange.
>
> Là thành viên ban chấp hành, là công ty có làm về email với Linagora chúng
> tôi hoàn toàn không biết việc này và thấy sau lần cũng là làm về email với
> văn phòng chính phủ, thì có lẽ đã có tình trạng phân biệt đối xử giữa các
> thành viên của vfossa, lần trước tôi đã phản hồi riêng với anh Quang và anh
> Bình sau đó không thống nhất được quan điểm tôi đã xin rút khỏi thường vụ.
>
> Nhưng lần này nó quan trọng hơn vì có vẻ chúng ta đã mất uy tín về khả
> năng thực thi nguồn mở với vpcp và mic, điều này đặc biệt nghiêm trọng và
> ảnh hưởng tới những công ty làm nguồn mở như DTT và cá nhân tôi luộ cổ vũ
> cho nguồn mở, cụ thể là đang có chiến dịch nguồn mở trong IoT.
>
> Tôi đề nghị ban lãnh đạo Vfossa có ý kiến đầy đủ về cả 2 sự kiện và vì một
> vfossa vững mạnh, mong các thành viên ủng hộ làm rõ để lành mạnh hóa, loại
> bỏ ngay những hành động sai nguyên tắc.
>
> Tôi hi vọng chúng ta có những trao đổi thẳng thắn và đầy đủ trước khi tôi
> phải đưa việc này ra public, sẽ không hay cho vfossa.
>
> Trân trọng
> Nguyễn Thế Trung
> TGD DTT
>
>
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Doanhnghiep mailing list
> Doanhnghiep at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/doanhnghiep
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus,
twitter: vuhung <https://twitter.com/vuhung>, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook <http://www.facebook.com/nguyenvuhung>  Nguyễn Vũ
Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật,
<http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/>Vietnamese LibreOffice,
<http://libo-vi.blogspot.com/>Mozilla & Firefox tiếng Việt
<http://mozilla-vi.blogspot.com/>

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
employer(s), associations and/or groups I join.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20151117/aed3b875/attachment.html>


More information about the Members mailing list