<br><br><div class="gmail_quote">---------- Thư đã chuyển tiếp ----------<br>Từ: <b class="gmail_sendername">Vu Tien Dat</b> <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:vt_dat@mic.gov.vn" target="_blank">vt_dat@mic.gov.vn</a>&gt;</span><br>

Ngày: 15:06 Ngày 15 tháng 3 năm 2013<br>
Chủ đề: Xin ý kiến góp ý về Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng tại cuộc họp xem xét và khuyến cáo sử dụng các SP PMNM theo QĐ 112/QĐ-TTg<br><br><u></u> 
 
 
 
<div bgcolor="#e7efff"> 
<div>Kính gửi: Các anh chị tham dự cuộc họp ngày 07/3/1013 về việc xem<font size="3"><span style="font-size:14pt;font-family:&#39;Times New Roman&#39;,&#39;serif&#39;"><font size="3"> xét và khuyến cáo sử dụng các sản phẩm phần mềm nguồn mở trên máy chủ  
được xây dựng theo Quyết định số </font></span><span style="FONT-FAMILY:&#39;Times New Roman&#39;,&#39;serif&#39;;FONT-SIZE:14pt"><font size="3">112/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính  
phủ</font>.</span></font></div> 
<div><font size="3"><span style="FONT-FAMILY:&#39;Times New Roman&#39;,&#39;serif&#39;;FONT-SIZE:14pt"></span></font> </div> 
<div><span style="FONT-FAMILY:&#39;Times New Roman&#39;,&#39;serif&#39;;FONT-SIZE:14pt"><font size="3"><span style="FONT-FAMILY:&#39;Times New Roman&#39;,&#39;serif&#39;;FONT-SIZE:14pt" lang="EN-GB"><font size="3">Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Minh  
Hồng tại buổi họp,</font></span><span style="FONT-FAMILY:&#39;Times New Roman&#39;,&#39;serif&#39;;FONT-SIZE:14pt"><font size="3"> Vụ CNTT đã dự thảo Thông báo kết luận buổi họp </font><i><font size="3">(dự thảo trình kèm).</font></i></span></font></span></div>


 
<div><font size="3"><span style="FONT-FAMILY:&#39;Times New Roman&#39;,&#39;serif&#39;;FONT-SIZE:14pt"><font size="3"></font></span></font> </div> 
<div><font size="3"><span style="FONT-FAMILY:&#39;Times New Roman&#39;,&#39;serif&#39;;FONT-SIZE:14pt"><font size="3">Kính đề nghị các anh chị cho ý kiến góp ý (<b><i><font color="#ff0000">qua email, trong ngày thứ 2, ngày  
18/3/2013</font></i></b>) về nội dung Thông báo kết luận này để Vụ CNTT  
trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.</font></span></font></div> 
<div><font size="3"><span style="FONT-FAMILY:&#39;Times New Roman&#39;,&#39;serif&#39;;FONT-SIZE:14pt"><font size="3"></font></span></font> </div> 
<div><font size="3"><span style="FONT-FAMILY:&#39;Times New Roman&#39;,&#39;serif&#39;;FONT-SIZE:14pt"><font size="3">Trân trọng cảm ơn các anh chị,</font></span></font></div> 
<div><font size="3"><span style="FONT-FAMILY:&#39;Times New Roman&#39;,&#39;serif&#39;;FONT-SIZE:14pt"><font size="3"></font></span></font> </div> 
<div><span style="FONT-FAMILY:&#39;Times New Roman&#39;,&#39;serif&#39;;FONT-SIZE:14pt"><font size="3">--</font></span></div> 
<div><span style="FONT-FAMILY:&#39;Times New Roman&#39;,&#39;serif&#39;;FONT-SIZE:14pt"><font size="3">Vũ Tiến Đạt</font></span></div> 
<div><span style="FONT-FAMILY:&#39;Times New Roman&#39;,&#39;serif&#39;;FONT-SIZE:14pt"><font size="3">Vụ CNTT - BTTTT</font></span></div> 
<div><span style="FONT-FAMILY:&#39;Times New Roman&#39;,&#39;serif&#39;;FONT-SIZE:14pt"><font size="3">ĐT: 0912.43.6543</font></span></div> 
<div><font size="3"><span style="FONT-FAMILY:&#39;Times New Roman&#39;,&#39;serif&#39;;FONT-SIZE:14pt"></span></font><font size="3"><span style="FONT-FAMILY:&#39;Times New Roman&#39;,&#39;serif&#39;;FONT-SIZE:14pt"></span></font> </div>


</div></div><br><br clear="all"><br>-- <br><br>Trân trọng,<br>
<br>
Nguyễn Thế Hùng<br><a href="http://vinades.vn">http://vinades.vn</a><br>