<p dir="ltr">Tiếc quá, thứ 4 đang ở SG nên ko tham dự được, hẹn các anh Vờ trận sau.<br>
Trung</p>
<div class="gmail_quote">Vào 25-05-2014 07:06,  &lt;<a href="mailto:hoangdk@gmail.com">hoangdk@gmail.com</a>&gt; đã viết:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Ông bầu Hùng là chuẩn đấy,<br>
<br>
BR/Hoangdk<br>
Sent from my BlackBerry® smartphone from Viettel<br>
<br>
-----Original Message-----<br>
From: Nguyễn, Thế Hùng &lt;<a href="mailto:thehung@vinades.vn">thehung@vinades.vn</a>&gt;<br>
Sender: <a href="mailto:members-bounces@lists.vfossa.vn">members-bounces@lists.vfossa.vn</a><br>
Date: Sat, 24 May 2014 20:48:46<br>
To: VFOSSA Members&lt;<a href="mailto:members@lists.vfossa.vn">members@lists.vfossa.vn</a>&gt;<br>
Reply-To: VFOSSA Members &lt;<a href="mailto:members@lists.vfossa.vn">members@lists.vfossa.vn</a>&gt;<br>
Subject: Re: [VFOSSA] VFOSSA Football Team<br>
<br>
_______________________________________________<br>
POST RULES: <a href="http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist" target="_blank">http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist</a><br>
_______________________________________________<br>
Members mailing list: <a href="mailto:Members@lists.vfossa.vn">Members@lists.vfossa.vn</a><br>
<a href="http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members" target="_blank">http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members</a><br>
VFOSSA website: <a href="http://vfossa.vn/" target="_blank">http://vfossa.vn/</a><br>
_______________________________________________<br>
POST RULES: <a href="http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist" target="_blank">http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist</a><br>
_______________________________________________<br>
Members mailing list: <a href="mailto:Members@lists.vfossa.vn">Members@lists.vfossa.vn</a><br>
<a href="http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members" target="_blank">http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members</a><br>
VFOSSA website: <a href="http://vfossa.vn/" target="_blank">http://vfossa.vn/</a></blockquote></div>