[VFOSSA] Xac nhan tai tro cuoc thi MHST 2012

Nguyễn Vũ Hưng vuhung16plus at gmail.com
Tue May 8 16:48:21 ICT 2012


2012/5/8 Võ Thái Lâm | Lactien JSC <vothailam at lactien.com>

> Xác nhận Lạc Tiên sẽ tài trợ dưới dạng giải thưởng là một máy tính xách
> tay cho thành viên đạt giải hoặc số tiền 10,000,000 cho BTC.
>

+1!


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus,
twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal
opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120508/eb2ecd9d/attachment.html 


More information about the Members mailing list