[VFOSSA] Y tuong cua tap chi TH&DS cho cuoc thi MHST 2012

Nguyen Hong Quang nguyen.hong.quang at auf.org
Wed May 9 17:32:34 ICT 2012


Chào các anh và các ba.n,

Tôi cho ra(`ng ý tu+o+?ng cu?a anh Thành ?e^? nguyên là quá to và không 
phù ho+.p vo+'i MHST. Tuy nhiên ne^'u du+. án ?ã setup ro^`i thì se~ có 
the^? na?y ra kho^'i ý tu+o+?ng cho MHST (phát trie^?n, tùy bie^'n mo^.t 
module trong ?ó cho tình hình cu. the^? cu?a VN). Vo+'i MHST 2012 thì có 
le~ không ki.p.

Cá nhân tôi tha^'y ý tu+o+?ng là ra^'t hay, ra^'t nhân va(n, song ?e^? 
VFOSSA trie^?n khai thì la.i e không o^?n vì mu.c tiêu, nhie^.m vu. cu?a 
VFOSSA không ?e^` ca^.p chuye^.n này. Tuy nhiên, mo^.t nhóm co^.ng 
?o^`ng (HanoiLUG, NukeViet, ...) la.i có the^? làm, VFOSSA hoàn toàn có 
the^? tro+? thành partner. Và ?u+o+ng nhiên ca^`n có mo^.t Cty ba?o 
tro+. vie^.c hosting. Cái ma.ng này chi? ?e^? chia se? thông tin chu+' 
ba?n thân có không ?u+'ng ra quyên góp nên cha('c không lo ve^` su+. 
minh ba.ch.

Quang

Le 09/05/2012 17:02, Nguyen The Hung a écrit :
> *Em ý kie^'n the^' này:*
>
> 1. Ý tu+o+?ng mà anh Thành ?e^` ca^.p o+? ?ây không the^? chuye^?n 
> thành ý tu+o+?ng cho MHST 2012, nhu+ng có the^? làm thành mo^.t du+. 
> án cu?a vfossa, ne^'u VFOSSA mà trie^?n khai ?u+o+.c cu~ng se~ ra^'t 
> có ý nghi~a.
> Em cu~ng cho ra(`ng VFOSSA trie^?n khai se~ kha? thi => Mo^.t ma.ng xã 
> ho^.i cu+'u tro+. tình nguye^.n => không nha^'t thie^'t pha?i tru+.c 
> thuo^.c bo^. pha^.n cu+'u na.n tha?m ho.a gì gì ?ó.
>
> 2. Em và mo.i ngu+o+`i cha('c cu~ng nha^'t trí và ?o^`ng ca?m vo+'i 
> nhu+~ng quan ?ie^?m mà anh Thành chia se?. Riêng em thì có quan 
> ?ie^?m, ?ã cu+'u tro+. thì ?u+`ng nghi nga.i, mà ne^'u nghi nga.i thì 
> cu+'... cu+? ngu+o+`i ?e^'n ta^.n no+i cu+'u tro+..
>
> 3. Và qua? tha^.t co^.ng ?o^`ng NukeViet cu~ng ?ã tru+.c tie^'p tham 
> gia và to^? chu+'c cu+'u tro+. ro^`i [1], khá ma^'t công và to^'n kém, 
> và cu~ng chu+'ng kie^'n nhie^`u ngu+o+`i/to^? chu+'c liên he^. gu+?i 
> hàng cu+'u tro+. sau khi chu+o+ng trình ?ã ke^'t thúc. Ma(.c dù la. 
> ma(.t nhu+ng ho. va^~n tin mình (chu+' ko pha?i tin ?i.a phu+o+ng ?âu 
> nhé).
>
> 4. Có mo^.t va^'n ?e^` là: Muo^'n va^.n hành he^. tho^'ng này, ca^`n 
> su+. chung tay và ta^.p trung cao ?o^. tu+` ta^'t ca? mo.i ngu+o+`i 
> (côgn su+'c, tie^`n ba.c, tho+`i gian...) . Nói tóm la.i nó cu~ng se~ 
> to^'n công su+'c he^.t nhu+ chúng ta va^.n ?o^.ng FOSS va^.y.
>
> [1]: Co^.ng ?o^`ng NukeViet tham gia cu+'u tro+. ?o^`ng bào bão lu.t 
> na(m 2010: 
> http://nukeviet.vn/vi/news/community/Nhung-mon-qua-da-duoc-gui-toi-dong-bao-Mien-Trung-46/
>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120509/017f58c5/attachment.html 


More information about the Members mailing list