[VFOSSA] Về cuộc thi "Mùa hè sáng tạo" 2012: một số ý kiến

Hoàng Minh Thắng hoangminhthang at xaydunghoanglong.com
Thu May 10 20:06:11 ICT 2012


Ban đầu tôi định viết thành một bài dài, nhưng sau đó thấy cần thiết
phải chia thành nhiều thread ngắn để mọi người
dễ theo dõi và trao đổi thẳng thắn.

Các mục thảo luận này khi được đưa ra trao đổi có thể gây tranh cãi, do
đó cần thống nhất (thông qua trao đổi) trước mấy nguyên tắc:
  - không vì số đông mà bỏ ĐÚNG theo SAI, ưu tiên MỤC TIÊU hơn HIỆN
TRẠNG
  - mục tiêu của MHST là mục tiêu của khoa học và giáo dục, tức là mục
tiêu dài hạn.
  - cụ thể hơn nữa, mục tiêu của MHST là vì sinh viên/những người đang
học CNTT và vì tương lai ngành CNTT Việt Nam
  - nguyên tắc sự thật: trung thực và công khai khi cung cấp các thông
tin trong tranh luận, cũng như trong việc công bố quá trình cộng tác
của người dự thi, doanh nghiệp, và chuyên gia.


More information about the Members mailing list