[VFOSSA] [MHST 2012] Về cuộc thi "Mùa hè sáng tạo" 2012: Mấy ý kiến kiến nghị

Hoàng, Minh Thắng hoangminhthang at xaydunghoanglong.com
Thu May 10 20:11:08 ICT 2012


Ban đầu tôi định viết thành một bài dài, nhưng sau đó thấy cần thiết phải
chia thành nhiều thread ngắn (các mục Thảo luận phía sau đây khi gửi lên
mailing list mỗi thảo luận này sẽ là một thread) để mọi người dễ theo dõi
và trao đổi thẳng thắn.

Các mục thảo luận này khi được đưa ra trao đổi có thể gây tranh cãi, do đó
cần thống nhất (thông qua trao đổi) trước mấy nguyên tắc:

   - không vì số đông mà bỏ ĐÚNG theo SAI, ưu tiên MỤC TIÊU hơn HIỆN TRẠNG
   - mục tiêu của MHST là mục tiêu của khoa học và giáo dục, tức là mục
   tiêu dài hạn.
   - cụ thể hơn nữa, mục tiêu của MHST là vì sinh viên/những người đang học
   CNTT và vì tương lai ngành CNTT Việt Nam
   - nguyên tắc sự thật: trung thực và công khai khi cung cấp các thông tin
   trong tranh luận, cũng như trong việc công bố quá trình cộng tác của người
   dự thi, doanh nghiệp, và chuyên gia.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120510/30ed1530/attachment.html 


More information about the Members mailing list