[VFOSSA] [MHST2012] Cách thức đạt được mục tiêu

Hoàng, Minh Thắng hoangminhthang at xaydunghoanglong.com
Thu May 10 20:14:08 ICT 2012


  - Cân đối lợi ích của các bên tham gia trong phạm vi đảm bảo được mục
  tiêu đã nêu
  - xác định công việc cụ thể hàng đầu là xây dựng thương hiệu cho cuộc
  thi và cho các bên tham gia (người dự thi, chuyên gia và khối doanh nghiệp)
  - đánh giá dài hơi: thang điểm mới sau khi được thống nhất phải đảm bảo
  được thực hiện đúng. Có thể không có giải nhất để đảm bảo thương hiệu của
  cuộc thi. -> cần thiết có thể thay đổi bộ nhận diện thương hiệu (slogan và
  logo) của cuộc thi để thể hiện thái độ mới thực sự nghiêm túc
  - MHST 2012 có thể rất tệ, MHST 2013 có thể chưa đến đâu, nhưng cuối
  cùng nhất định MỘT CUỘC THI NGHIÊM TÚC CUỐI CÓ NGƯỜI THAM GIA NGHIÊM TÚC.
  - lợi ích của các bên: các bên CHỦ ĐỘNG TRAO ĐỔI NGUYỆN VỌNG, tránh mạnh
  ai nấy làm không thông qua thống nhất trước.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120510/dae70c4b/attachment-0001.html 


More information about the Members mailing list