[VFOSSA] Điều tra doanh nghiệp PMNM

Nguyễn Vũ Hưng vuhung16plus at gmail.com
Tue May 15 16:35:01 ICT 2012


Chào các bác,

2012/5/15 Nguyen Hong Quang <nguyen.hong.quang at auf.org>
>
> - Lập đoàn công tác khảo sát trực tiếp tại các doanh nghiệp sản xuất PMNM. --> Đây là nội dung mà em đang cần anh giúp đỡ.


Đây là phần anh Đạt muốn nhờ VFOSSA giúp.

Tuy vậy, các phần còn lại, em thấy VFOSSA cũng có thể đụng chân đụng tay nhiều.

Thông tư 41[1] ra năm 2009 gồm danh sách FOSS khá đơn giản, thích hợp
với tình hình ICT năm 2009
(CMS, portal, bộ gõ, DB...) nhưng vào thời điểm này, em nghĩ cần phân
loại và làm phong phú hơn danh sách này.

Về khung, em xin gửi đề nghị như file đính kèm.

[1] http://mic.gov.vn/uploads_file/PDF/2010/01/Thong%20tu%2041%20ban%20hanh%20Danh%20muc%20PMNM.pdf


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal
opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: MIC-Ph?n-m?m-FOSS-khuy?n ngh?.ods
Type: application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Size: 13313 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120515/c0158981/attachment-0001.ods 


More information about the Members mailing list