[VFOSSA] Ý tưởng MHST 2012

Nguyễn Vũ Hưng vuhung16plus at gmail.com
Tue May 15 22:49:52 ICT 2012


On Wed, May 16, 2012 at 1:21 AM, Hoàng Minh Thắng
<hoangminhthang at xaydunghoanglong.com> wrote:
> Gửi các bác ý tưởng cho MHST
> https://github.com/myguidingstar/vietnamese-encoding-converter/wiki/Vietnamese-Encoding-Converter-(Web-Service)

+1 Ý tưởng hay.

Phân tích thêm một chút rủi ro về kỹ thuật khi chạy ở dạng web service
cho nhiều người nhé.
Có lẽ nên sử dụng valgrind để biết LibO SDK "leak/quản lý memory (root
tới C++ code của LibO,
bất kể gọi từ Python hay ngôn ngữ nào)

Đây là vấn đề rất lớn nếu web service bị chạy nhiều lần: Server sẽ
hang nếu không xử lý tốt.

Dự án này chỉ cần làm một web service (frontend) cho ovniconv là done.

http://extensions.openoffice.org/en/project/ovniconv


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal
opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.


More information about the Members mailing list