[VFOSSA] Can than voi license cua Liferay

Nguyễn Vũ Hưng vuhung16plus at gmail.com
Sat Mar 16 00:35:22 ICT 2013


Hi anh Sơn et al,

Vào 23:29 Ngày 15 tháng 3 năm 2013, tran luong. son <
tran.luong.son at vietsoftware.com> đã viết:

> Anh rất quan tâm đến ý này: Nhưng nếu anh chỉ sửa 1 dòng
> bất kỳ (em nghĩ trường hợp này dễ xảy ra hơn) thì anh buộc phải phát hành
> toàn
> bộ dưới giấy phép LGPL (hoặc GPL).
>

Có cách tránh khi mix LGPLed code với code mình viết ra.
Về cơ bản tách riêng chúng ra:
- Code của anh ở chỗ anh
- Code của tôi ở chỗ tôi

Làm ở dạng module là một kiểu.

Nếu nhìn được code em có thể "tán" chuẩn hơn :D-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus,
twitter: vuhung <https://twitter.com/vuhung>, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook <http://www.facebook.com/nguyenvuhung>  Nguyễn Vũ
Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật,
<http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/>Vietnamese LibreOffice,
<http://libo-vi.blogspot.com/>Mozilla & Firefox tiếng
Việt<http://mozilla-vi.blogspot.com/>

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
employer(s), associations and/or groups I join.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20130316/0468c3ed/attachment.html 


More information about the Members mailing list