[VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA

Nguyễn Vũ Hưng vuhung16plus at gmail.com
Tue Mar 19 22:44:30 ICT 2013


Vào 13:21 Ngày 17 tháng 3 năm 2013, Võ Thái Lâm | Lactien JSC
<vothailam at lactien.com> đã viết:
> Neu can tham dinh cac van de ve an ninh nua thi ben em se cu them nguoi.

FYI, IMO, việc xem xét, đánh giá các vấn đề liên quan đến bảo mật,
an toàn thông tin của 7 sản phẩm được đề cập do VNCERT đảm nhận.-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source,
Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
employer(s), associations and/or groups I join.


More information about the Members mailing list