[VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA

Nguyen The Hung thehung at vinades.vn
Tue Mar 19 23:07:45 ICT 2013


2013/3/19 Nguyễn Vũ Hưng <vuhung16plus at gmail.com>

>
> FYI, IMO, việc xem xét, đánh giá các vấn đề liên quan đến bảo mật,
> an toàn thông tin của 7 sản phẩm được đề cập do VNCERT đảm nhận.


Tất nhiên là mình nên tập trung vào việc của VFOSSA, tuy nhiên việc này
cũng không hạn chế như vậy đâu anh Hưng.

-- 

Trân trọng,

Nguyễn Thế Hùng
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20130319/f6a119c6/attachment.html 


More information about the Members mailing list