[VFOSSA] Semi-OT: Confirmation bias

Nguyễn Vũ Hưng vuhung16plus at gmail.com
Wed Mar 20 00:10:45 ICT 2013


Chào các bác,

Em coi "confirmation bias" là một dạng suy luận sai logic.
Gọi là "bias" có lẽ dễ hiểu.
-> http://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias

Không rõ có cách nào để tránh những sai lầm này,
nhất là khi mình đã "đi quá đà" và không thể "nghĩ ngoài cái hộp (box)"
các bác nhỉ?

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source,
Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
employer(s), associations and/or groups I join.


More information about the Members mailing list