[VFOSSA] Thông tin tuyển dung của Pathfinder

Lan Vu Duy lan.vu at dlcorp.com.vn
Tue May 13 11:18:52 ICT 2014


Kính gửi anh Quang,

Em có bạn Nguyễn Phương Lan, thông tin đầy đủ ở bên dưới, đang muốn
xin tham gia vào mailing list của VFOSSA với tư cách cá nhân. Bạn ý
cũng đang nhu cầu tuyển dụng IT biết về MNM cho cơ quan.
Em gửi kèm theo địa chỉ mail của Lan, và thông tin tuyển dụng trong
file đính kèm.
Anh môi giới giúp em nhé :-)

Em cám ơn anh!
Em Lân

 *Nguyen Thi Phuong Lan*

*Programme Officer*

*Pathfinder International - Viet Nam*

nguyen.tplan at gmail.comTel: +84.4.3747.4636 ext. 168 | Fax: +84.4.3747.4637

#36, Lane 97, Van Cao Street, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam

www.pathfinder.org | Facebook<http://www.facebook.com/PathfinderInternational>|
Twitter <http://twitter.com/PathfinderInt>


*For more than 55 years, Pathfinder International has changed and saved the
lives of women and their families throughout the developing world by
increasing access to essential reproductive health services.*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140513/e30503fc/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: IT HMIS advertisement.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 43976 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140513/e30503fc/attachment-0001.bin 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: JD IT officer HMIS final.doc
Type: application/msword
Size: 50688 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140513/e30503fc/attachment-0001.doc 


More information about the Members mailing list