[VFOSSA] VFOSSA Football Team

Nguyen Hong Quang nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn
Wed May 21 12:18:03 ICT 2014


VFC "?u.ng hàng" nhie^`u la('m. Gu-go^` mo^.t phát là ra ca? ?o^'ng. 
Ca^?n tha^.n ke?o ngu+o+`i ta la.i tu+o+?ng nha^`m ?o^.i cu?a Bo^. Y 
te^' (VFC = Vaccin For Children) :-). Tìm tên khá ?i. VFOSSA FC o^?n 
chu+' nhe^?.

Quang

Le 21/05/2014 11:31, Minh Dang a écrit :
> Tình hình vu. thành la^.p VFC the^' nào ro^`i các bác?
>
>
> 2014-05-19 14:42 GMT+07:00 Vu The Binh <binh at netnam.vn 
> <mailto:binh at netnam.vn>>:
>
>     Bác cu+' cho 2 phu+o+ng án ?e^? ho?i bên ICTPressClub ro^`i cho^'t.
>
>     VFC cu+' ?á xong vo+'i ICTFC cái ?ã ro^`i gia nha^.p VPF vo+'i VFF
>     sau :)
>
>     Bình.
>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140521/83cad45b/attachment.html 


More information about the Members mailing list