[VFOSSA] [VờU] Doi hinh ra san vs. ICT Press Club

Vu The Binh binh at netnam.vn
Wed May 28 10:32:18 ICT 2014


Hi Minh,

Logo VFOSSA to đùng giữa ngực :-)

Hy vọng là in kịp chiều nay.

Cheers, Bình.

On 5/28/14 10:26 AM, Minh Dang wrote:
> +1. Bác Bình mà thêm được cái logo của VFOSSA bên cạnh NetNam vào nữa
> thì chuẩn không cần chỉnh :D


More information about the Members mailing list