[VFOSSA] [VờU] Doi hinh ra san vs. ICT Press Club

Minh Dang minhdv at exoplatform.com
Wed May 28 11:04:04 ICT 2014


You're my idol :D


2014-05-28 10:32 GMT+07:00 Vu The Binh <binh at netnam.vn>:

> Hi Minh,
>
> Logo VFOSSA to đùng giữa ngực :-)
>
> Hy vọng là in kịp chiều nay.
>
> Cheers, Bình.
>
> On 5/28/14 10:26 AM, Minh Dang wrote:
> > +1. Bác Bình mà thêm được cái logo của VFOSSA bên cạnh NetNam vào nữa
> > thì chuẩn không cần chỉnh :D
>-- 
Minh DANG
Team Leader at eXo Platform
Phone: +84 904 408 847
Skype: minhdv81
Twitter: @minhdv81
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140528/13da82f4/attachment.html 


More information about the Members mailing list