[VFOSSA] VFOSSA Football Team

Nguyen Hong Quang nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn
Wed May 28 14:50:47 ICT 2014


Xin báo cáo vo+'i ?a.i lão Hòa thu+o+.ng là 16h sân chu+a mo+?. Hình 
nhu+ cu. thêm so^' 1 vào tru+o+'c so^' 6 thì pha?i :-)

Thu+' hai là to^'i (evening) thì là khoa?ng tho+`i gian tu+` 17-21h.

Thu+' ba là ne^'u cu. không có vie^.c gì làm tu+` 17-18h thì có the^? 
ru? rê thêm mo^.t so^' bình lua^.n viên "bóng mát" ra mo^.t quán nào ?ó 
ga^`n ?a^'y "bình lua^.n tru+o+'c tra^.n ?a^'u" nhu+ trên TV a^'y. O^'i 
gio+`i,  nhie^`u gia?i pháp la('m. :-D
Kính,
Quang

Le 28/05/2014 14:41, Nguye^~n Hu+~u Thành a écrit :
> Li.ch cu~ là 16h co+ mà?
> Mãi 5h50 mo+'i ta^.p ho+.p thì thôi va^.y, he.n la^`n sau có ?o^.i già 
> co^? vu~ :-)
>
>
> Vào 14:40 Ngày 28 tháng 05 na(m 2014, Nguye^~n Hu+~u Thành 
> <huuthanh.ng at gmail.com <mailto:huuthanh.ng at gmail.com>> ?ã vie^'t:
>
>     Sao la.i to^'i?
>     Chie^`u thôi, chu+' to^'i thì pha?i ve^` nhà!
>
>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140528/fc0aaf1c/attachment.html 


More information about the Members mailing list