[VFOSSA] Thông báo kết nạp hội viên tập thể mới/ New membership announce

Nguyen Hong Quang nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn
Tue Nov 24 00:51:19 ICT 2015


Chào bạn,

Tôi xin vui mừng thông báo với bạn rằng đơn xin gia nhập VFOSSA của Công
ty Linagora Việt Nam đã được Ban Thường vụ của VFOSSA nhất trí thông
qua. Chào mừng các bạn đã trở thành thành viên tập thể thứ 48 trong đại
gia đình VFOSSA!

Địa chỉ mail của bạn là đại diện cho Linagora Vietnam sẽ được thêm vào
các list doanhnghiep at lists.vfossa.vnmembers at lists.vfossa.vn. Nếu các
bạn muốn có thêm ai nữa vào trong các list này để hỗ trợ xử lý thông tin
thì xin gửi địa chỉ email đến hòm thư thuky at vfossa.vn hoặc cho bạn Thế
Hùng (thehung at vinades.vn), PCT phụ trách Hội viên.

Lễ kết nạp trong thể và trao chứng nhận Hội viên tập thể cho Linagora
Vietnam dự tính sẽ được cử hành vào một dịp thuận tiện.

Thân ái,

Nguyễn Hồng Quang
Chủ tịch VFOSSA
--------------------------------------------
Dear friends,

I have the pleasure to inform you that the Linagora Vietnam admission
application for VFOSSA member was unanimously adopted by VFOSSA Standing
Committee. Welcome to Linagora Vietnam, the 48th collective member in
the VFOSSA family!

The e-mail address of the  Linagora Vietnam representing will be added
to the lists members at lists.vfossa.vn and doanhnghiep at lists.vfossa.vn. If
you want to add one or more members to these lists in order to support
the information processing, please send an email to thuky at vfossa.vn or
to The Hung (thehung at vinades.vn), VP in charge Membership.

The admission ceremony and awarded collective members certificate for
Linagora Vietnam is expected to be celebrated in a convenient occasion.

Best regards,

Nguyen Hong Quang
VFOSSA President


More information about the Members mailing list