[VFOSSA] [VFOSSA DN] [VietOpenStack] Về việc tổ chức upstream training cho cộng đồng nguồn mở.

Hieu LE hieulq19 at gmail.com
Thu Nov 26 11:12:26 ICT 2015


Hi anh Hải,

2015-11-26 11:08 GMT+07:00 Hải Nguyễn Đình <haind at ecoit.asia>:

> Hi ALL,
>
> Lại beer ah, sao không bố trí vei h trước ngồi trap đổi đàm đạo đã AE?
> EcoIT có vp rộng kính mời AE có nhu cầu nhé. Nên người thật việc thật luôn.
>

Em follow theo sự sắp xếp và vote của các anh, nếu nhiều người ủng hộ việc
trao đổi tại vp EcoIT thì em xin theo.

Em Hiếu.


-- 
-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.1
GCS/CM/IT/M/MU d-@? s+(++):+(++) !a C++++(++++)$ ULC++++(++)$ P L++(+++)$ E
!W N* o+ K w O- M V- PS+ PE++ Y+ PGP+ t 5 X R tv+ b+(++)>+++ DI- D+ G
e++(+++) h-- r(++)>+++ y-
------END GEEK CODE BLOCK------
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20151126/4556b829/attachment.html>


More information about the Members mailing list