[VFOSSA] [MHST] Cách thức đạt được mục tiêu

Hoàng Minh Thắng hoangminhthang at xaydunghoanglong.com
Thu May 10 20:08:26 ICT 2012


  - Cân đối lợi ích của các bên tham gia trong phạm vi đảm bảo được mục
tiêu đã nêu
  - xác định công việc cụ thể hàng đầu là xây dựng thương hiệu cho cuộc
thi và cho các bên tham gia (người dự thi, chuyên gia và khối doanh
nghiệp)
  - đánh giá dài hơi: thang điểm mới sau khi được thống nhất phải đảm
bảo được thực hiện đúng. Có thể không có giải nhất để đảm bảo thương
hiệu của cuộc thi. -> cần thiết có thể thay đổi bộ nhận diện thương
hiệu (slogan và logo) của cuộc thi để thể hiện thái độ mới thực sự
nghiêm túc
  - MHST 2012 có thể rất tệ, MHST 2013 có thể chưa đến đâu, nhưng cuối
cùng nhất định MỘT CUỘC THI NGHIÊM TÚC CUỐI CÓ NGƯỜI THAM GIA NGHIÊM
TÚC.
  - lợi ích của các bên: các bên CHỦ ĐỘNG TRAO ĐỔI NGUYỆN VỌNG, tránh
mạnh ai nấy làm không thông qua thống nhất trước.


More information about the Members mailing list