[VFOSSA] Ý tưởng MHST 2012

Nguyễn Vũ Hưng vuhung16plus at gmail.com
Tue May 15 23:14:20 ICT 2012


2012/5/16 Truong Anh. Tuan <tuanta at iwayvietnam.com>:
> Cái OvniConv này có vẻ không được maintain tốt lắm nên nhiều issue
> và không thấy được update, trong khi cái B2U (cũng có JC đồng tác
> giả) được maintain tốt hơn; một số issue report cho myguidingstar
> được fix rất nhanh.
> => myguidingstar chắc sẽ based trên cái B2Uconverter này.

Dạ vâng, 2 branch khác nhau, mình không có ý định hỗ trợ anh em Lào thì
dùng cái B2Uconverter cũng ổn ạ.

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal
opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.


More information about the Members mailing list