[VFOSSA] [Hoi thao AX Thang 5.2012] - Thu moi:

Van Hau Luu hau.lv at i3-vietnam.com
Mon May 21 19:44:20 ICT 2012


[image: Description:
http://it360.ins.vn/Newsletter/ManagerEngine_May/spacer50.gif]****

May 21, 2012****

Bạn không thấy nội dung? Xem trên
web<http://it360.ins.vn/Newsletter/ManagerEngine_May.htm>
.****

 ****

** **

[image: Description:
http://it360.ins.vn/Newsletter/ManagerEngine_May/glmodtopeeeeee.gif]****

** **

[image: Description: 'Quản lý Hài hòa và hiệu quả các Mối Quan
hệ]<http://it360.ins.vn/>
****

[image: Description:
http://it360.ins.vn/Newsletter/ManagerEngine_May/glmodbottomeeeeee.jpg]****

** **

[image: Description:
http://it360.ins.vn/Newsletter/ManagerEngine_May/glmodtopeeeeee.gif]****

Hỗ trợ tại Việt Nam: +84 4 537 7880****

*http://it360.ins.vn* <http://it360.ins.vn/>****

** **

* ManageEngine với 3 lợi thế hàng đầu dành cho bộ phận
IT.<http://it360.ins.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=96:manageengine-voi-3-loi-the-hang-dau-danh-cho-bo-phan-it&catid=55:tin-tuc&Itemid=123>

* ServiceDesk Plus đã có phiên bản
mới<http://it360.ins.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=80:servicedesk-plus-newsletter&catid=55:tin-tuc&Itemid=123>
****

*Thư mời tham dự hội thảo*:

Là người chủ doanh nghiệp, Anh/Chị đã quen với khái niệm *"Doanh nghiệp là
duy nhất"* tuy nhiên để đạt được điều đó chúng ta phải đặt mục tiêu với
quản trị cơ bản là luôn cần biết chúng ta đang ở đâu, làm gì, như thế nào,
kết quả .....

Buổi hội thảo đưa ra các khái niệm cơ bản và công cụ ứng dụng như bộ Khung
tiếp cận nhằm quản trị một cách hài hòa và hiệu quả các mối quan hệ, từ
những thông tin mang tính gợi mở tình huống.

Ban tổ chức Mong được đón tiếp và đồng thời học hỏi từ các góc nhìn quản
trị thực tiễn từ Anh / Chị tại hội thảo *"Quản lý hài hòa và hiệu quả các
Mối Quan hệ"*, được tổ chức vào *9h00 thứ 6, ngày 25.05.2012* tại Prime
Business Center, Tầng 10, 83B Lý Thường Kiệt - Hà Nội.

Do số lượng có hạn, Anh chị vui lòng tải Thư mời và đăng ký qua email *
minh.nlt at i3-vietnam.com* <minh.nlt at i3-vietnam.com> trước 24.05.2012 để
chúng tôi tổ chức tiếp đón.****

*Tải về thư mời* <http://ax.ins.vn/ThuMoiHoiThao/ThuMoiAX-052012.pdf>****

** **


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** Hội thảo tháng 4: *Tiết kiệm chi phí bản quyền và chủ động công nghệ
cùng cùng Asianux
Server<http://ax.ins.vn/index.php/ve-asianux/tin-tuc/72-tiet-kiem-chi-phi-ban-quyen-va-chu-dong-cong-nghe-cung-asianux-server>

** Hội thảo tháng 3: *Trải nghiệm mới với gói dịch vụ văn phòng - Asianux
Desktop (AXD)<http://ax.ins.vn/index.php/ve-asianux/tin-tuc/68-trai-nghiem-voi-goi-dich-vu-van-phong-axd>

** Hội thảo tháng 2: *Ứng dụng Asianux Server trong hệ thống CNTT Tổ chức
và Doanh nghiệp<http://ax.ins.vn/index.php/ve-asianux/tin-tuc/37-hoi-thao-ung-dung-asianux-server-trong-he-thong-cntt>
****

[image: Description:
http://it360.ins.vn/Newsletter/ManagerEngine_May/glmodbottomeeeeee.jpg]****

[image: Description:
http://it360.ins.vn/Newsletter/ManagerEngine_May/spacer50.gif]****

[image: Description:
http://it360.ins.vn/Newsletter/ManagerEngine_May/52.jpg]****
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120521/ad32a50f/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 168 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120521/ad32a50f/attachment-0001.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 840 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120521/ad32a50f/attachment-0002.jpe 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 132681 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120521/ad32a50f/attachment-0003.jpe 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 133 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120521/ad32a50f/attachment-0002.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 43 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120521/ad32a50f/attachment-0003.gif 


More information about the Members mailing list