[VFOSSA] Fwd: Xin ý kiến góp ý về Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng tại cuộc họp xem xét và khuyến cáo sử dụng các SP PMNM theo QĐ 112/QĐ-TTg

Nguyen The Hung thehung at vinades.vn
Fri Mar 15 18:35:34 ICT 2013


---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Vu Tien Dat <vt_dat at mic.gov.vn>
Ngày: 15:06 Ngày 15 tháng 3 năm 2013
Chủ đề: Xin ý kiến góp ý về Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Minh
Hồng tại cuộc họp xem xét và khuyến cáo sử dụng các SP PMNM theo QĐ
112/QĐ-TTg

**
Kính gửi: Các anh chị tham dự cuộc họp ngày 07/3/1013 về việc xem xét và
khuyến cáo sử dụng các sản phẩm phần mềm nguồn mở trên máy chủ được xây
dựng theo Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng tại buổi họp, Vụ
CNTT đã dự thảo Thông báo kết luận buổi họp *(dự thảo trình kèm).*

Kính đề nghị các anh chị cho ý kiến góp ý (*qua email, trong ngày thứ 2,
ngày 18/3/2013*) về nội dung Thông báo kết luận này để Vụ CNTT trình Lãnh
đạo Bộ phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn các anh chị,

--
Vũ Tiến Đạt
Vụ CNTT - BTTTT
ĐT: 0912.43.6543
-- 

Trân trọng,

Nguyễn Thế Hùng
http://vinades.vn
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20130315/ab2f5680/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Ket luan cua TTr Nguyen Minh Hong 07Mar2013 v2.0.doc
Type: application/msword
Size: 56320 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20130315/ab2f5680/attachment-0001.doc 


More information about the Members mailing list