[VFOSSA] VFOSSA Football Team

Vu The Binh binh at netnam.vn
Mon May 19 09:09:41 ICT 2014


Nên định nghĩa lại khái niệm:

On 5/19/14 9:11 AM, Truong Anh. Tuan wrote:
> Nếu có cả "nước tăng lực" màu vàng vàng, rót ra nhiều bọt ý, thì tốt :D
Cái đó dân gian gọi là "sinh tố lúa mạch" ;-)

Bình.


More information about the Members mailing list