[VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA

Nguyễn Vũ Hưng vuhung16plus at gmail.com
Sun Mar 17 00:41:03 ICT 2013


Hi anh Tuấn, anh Quang,

Vào 00:27 Ngày 17 tháng 3 năm 2013, Nguyen Hong Quang (home) <
nguyen.hong.quang at auf.org> đã viết:

> Vì thế
> nếu bạn nào thấy có khả năng chuyên môn và thời gian thì xin đăng ký với
> tổ trưởng Tuấn.
>

Em đăng ký tham gia nhóm thẩm định nhé.


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus,
twitter: vuhung <https://twitter.com/vuhung>, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook <http://www.facebook.com/nguyenvuhung>  Nguyễn Vũ
Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật,
<http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/>Vietnamese LibreOffice,
<http://libo-vi.blogspot.com/>Mozilla & Firefox tiếng
Việt<http://mozilla-vi.blogspot.com/>

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
employer(s), associations and/or groups I join.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20130317/2cba8583/attachment.html 


More information about the Members mailing list